1. Privātuma noteikumu piemērošana

 

1. 1. Šie privātuma noteikumi (turpmāk – “Privātuma noteikumi”) attiecas uz visiem gadījumiem, kad SIA Viveo Health (turpmāk – “VIVEO”) kā pārzinis apstrādā fizisko personu (turpmāk – “Datu subjekts”) personas datus.

1.2. Šie privātuma noteikumi arī neregulē situāciju, kad VIVEO apstrādā personas datus pirms datu subjekts sazinās ar VIVEO un piekrīt VIVEO lietošanas noteikumiem. Šajā gadījumā galvenais personas datu apstrādātājs ir Datu subjekta darba devējs, kas ir VIVEO sadarbības partneris.

1.3. Konfidencialitātes noteikumi ir spēkā no iepriekšminētā datuma. VIVEO patur tiesības vienpusēji grozīt vai papildināt šos Privātuma noteikumus. Par izmaiņām Privātuma noteikumos Datu subjektiem paziņo pa e-pastu.

 

2. Pārzinis un datu aizsardzības inspektors

 

2.1. Personas datu pārzinis ir VIVEO Health OÜ, reģistra kods 14351223, adrese: Harju apriņķis, Tallina, Kesklinna pilsētas rajons, Veerenni 38, 11313.

2.2. Visus jautājumus par Privātuma noteikumiem un personas datu apstrādi var adresēt VETO datu aizsardzības inspektorei Reetai Ratturai, nosūtot pieprasījumu uz info@andmekaitseekspert.ee.

 

3. Personas datu apstrādes mērķi

 

3.1. VIVEO apstrādā datu subjekta personas datus šādiem mērķiem:

a) veselības aprūpes plānošana, nodrošināšana un / vai organizēšana (turpmāk – “Pakalpojums”), kas ietver:

i. Datu subjekta identifikācija;
ii. personas datu precizitātes un pilnīguma pārbaude;
iii. komunikācija ar Datu subjektu;
iv. piekļuves nodrošināšana veselības portālam VIVEO; un
v. nepieciešamības gadījumā personas datu pārsūtīšana veselības aprūpi sniedzošajam speciālistam vai citam veselības pakalpojumu sniedzējam, kurš veic veselības izpēti un analīzi, un maksā par attiecīgo pakalpojumu;

b) atgriezeniskās saites pieprasīšana no Datu subjekta, reaģēšana uz to un personas datu apstrāde, lai uzlabotu Pakalpojumu;

c) izpildīt savas saistības saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu;

d) īstenot VIVEO tiesības saskaņā ar piemērojamajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem un līgumu ar Datu subjektu.

 

4. Personas dati, kas jāapstrādā

 

4.1. VIVEO apstrādā šādus personas datus:

a) Saskaņā ar 3.1. punkta (a) apakšpunktu:

i. Vārds un uzvārds, dzimšanas datums, personas kods, dzimums, e-pasta adrese, tālruņa numurs, fotogrāfija, informācija par apdrošināšanas segumu (apdrošināšanas polises numurs, apdrošināšanas seguma statuss, ieskaitot finanšu bilanci), dzīvesvietas adrese, sīkdatnes, kas tiek izmantotas VIVEO veselībai portālā (ciktāl tie var saturēt personas datus; lasiet VIVEO sīkdatņu lietošanas noteikumus šeit: https://viveohealth.com/lv/izmantosanas-noteikumi/);

ii. Veselības dati, tas ir, jebkuri dati, kas attiecas uz Datu subjekta veselību, kas sniedz informāciju par Datu subjekta pagātnes, pašreizējo vai nākotnes fizisko vai garīgo veselību (turpmāk – “Veselības dati”). Veselības dati, kas jāapstrādā VIVEO, ir atkarīgi no konkrētā veselības pakalpojuma, kas tiek sniegts Datu subjektam; Veselības dati var ietvert informāciju, kas savākta no Datu subjekta VIVEO anketas aizpildīšanas laikā, piemēram, Datu subjekta ēšanas paradumus; fiziskā aktivitāte; dati par smēķēšanu un alkohola lietošanu; ķermeņa masa; garums; ķermeņa masas indekss; informācija par simptomiem (piemēram, galvassāpes, mirgošana acīs, troksnis ausīs, reibonis, sirds darbība, stress, vājums, miega traucējumi utt.) Arī informācija par apstākļiem, kādos Datu subjekts pašlaik tiek ārstēts, informācija par kontaktiem ar neatliekamās palīdzības nodaļu, pagātnes un pašreizējām slimībām, informācija par lietotajām zālēm; dati par veselību ir arī dati par Datu subjekta veselību , ko Datu subjekts iesniedz VIVEO ar sūdzības sagatavošanu (sūdzības simptomiem, sūdzībai pievienotajiem failiem utt.) un anamnēzi; Dati par veselību ietver arī informāciju, kas tiek ģenerēta Pakalpojuma sniegšanas laikā, ieskaitot tās rezultātus. VIVEO anketa; diagnoze; ārstēšanas plāns; veselības speciālista komentāri; citi dati, kas izriet no telefona un / vai video zvana ar Datu subjektu un Datu subjekta apmeklējuma; sūdzības statuss un prioritāte;

b) Saskaņā ar 3.1. punkta (b) apakšpunktu: Datu subjekta sniegtās atsauksmes teksts, kurā ietverts pakalpojuma kvalitātes novērtējums, vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personas kods, e-pasta adrese, tālruņa numurs, fotogrāfija, informācija par apdrošināšanas segumu, dzīvesvietas adrese, VIVEO veselības portālā izmantotās sīkdatnes (ciktāl tās var saturēt personas datus);

c) Saskaņā ar 3.1. punkta (c) apakšpunktu: jebkurš no iepriekšminētajiem personas datiem (ko nosaka īpašs pienākums, kas VIVEO jāpilda);

d) Saskaņā ar 3.1. punkta (d) apakšpunktu: jebkurš no iepriekšminētajiem personas datiem (ko nosaka īpašās tiesības, kuras VIVEO īsteno).

4.2. Personas datu nodošana no Datu subjekta VIVEO ir obligāta saskaņā ar līgumu starp Datu subjektu un VIVEO, ciktāl datu apstrāde ir nepieciešama attiecīgā līguma izpildei. VIVEO anketa (un tādējādi arī personas datu pārsūtīšana) nav obligāta.

4.3. Parasti VIVEO vāc personas datus tieši no Datu subjekta, izņemot:

a) šādi personas dati no Datu subjekta darba devēja: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personas kods, dzimums, tālruņa numurs, e-pasta adrese, apdrošināšanas segums, darba devēja vārds, dzīvesvietas adrese (ja vien to nenosaka datu subjekts uz VIVEO) – pārzinis šajā gadījumā ir Datu subjekta darba devējs;

b) Veselības dati no Latvijas Republikas veselības informācijas sistēmas (pārzinis ir Latvijas Republikas Nacionālais veselības dienests) un no veselības aprūpes sniedzējiem Latvijas Republikā, ja nepieciešams (kontrolieris ir attiecīgais veselības aprūpes sniedzējs).

 

5. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

 

5.1. 5.1. VIVEO apstrādā personas datus Pakalpojuma sniegšanai saskaņā ar veselības aprūpes pakalpojumu līgumu, kas noslēgts starp VIVEO un Datu subjektu (skatīt iepriekš 3.1. Punkta (a) apakšpunktu).

5.2. VIVEO apstrādā arī personas datus, lai iegūtu atgriezenisko saiti no Datu subjekta un attīstītu Pakalpojumu (skatīt iepriekš 3.1. Punkta (b) apakšpunktu). Šajā gadījumā juridiskais pamats ir VIVEO kā pārziņa likumīgās intereses personas datu apstrādē. VIVEO likumīgās intereses ir pārliecināties par Datu subjektu apmierinātību ar Pakalpojumu, pamatojoties uz to, uzlabot Pakalpojumu un šim nolūkam apstrādāt personas datus.

5.3. VIVEO apstrādā arī personas datus, lai izpildītu savas saistības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem (sk. Iepriekš 3.1. Punkta (c) apakšpunktu). Šajā gadījumā juridiskais pamats ir VIVEO kā personas datu apstrādātāja juridisko pienākumu izpilde personas datu apstrādē.

5.4. Turklāt VIVEO apstrādā personas datus, lai īstenotu VIVEO tiesības saskaņā ar piemērojamajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem un vienošanos ar Datu subjektu (skatīt iepriekš 3.1. Punkta (d) apakšpunktu). Šajā gadījumā juridiskais pamats ir VIVEO kā pārziņa likumīgās intereses personas datu apstrādē. VIVEO likumīgās intereses ir izmantot savas likumīgās un līgumiskās tiesības tādā veidā, kādu VIVEO uzskata par nepieciešamu.

 

6. Personas datu nodošana trešajām personām

 

6.1. VIVEO nenodod Datu subjekta personas datus trešajām personām, izņemot:

a) serverim un datu pārvaldības pakalpojumu sniedzējam, ciktāl VIVEO glabā un apstrādā personas datus ārpus VIVEO birojiem, piemēram, Amazon Web Services, Inc. (serveris atrodas Eiropas Savienībā);

b) Latvijas Republikas Veselības ministrijai, Nacionālajam veselības dienestam, Latvijas veselības apdrošināšanas fondam un veselības aprūpes sniedzējiem, kas atrodas Latvijas Republikā, ciktāl tas nepieciešams pakalpojuma sniegšanai Datu subjektam.

6.2. Visi pilnvarotie apstrādātāji, kas minēti 6.1. punktā, nodrošina personas datu aizsardzību, kā paredzēts tiesību aktos, kas reglamentē personas datu aizsardzību.

6.3. VIVEO ir arī tiesības atklāt Datu subjekta personas datus iestādei, kurai saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem ir tiesības pieprasīt VIVEO apstrādāto personas datu izpaušanu un, ja VIVEO pienākums ir atklāt personas datus šai iestādei.

 

7. Personas datu saglabāšana

 

7.1. VIVEO netur Datu subjekta personas datus ilgāk nekā tas nepieciešams nolūkiem, kuriem personas dati tiek apstrādāti, vai piemērojamo likumu mērķiem.

7.2. Datu subjekta personas dati tiek saglabāti:

a) Parasti 30 gadus pēc Datu subjektam sniegtā pakalpojuma datu validācijas, kurā VIVEO saglabā Datu subjekta personas datus saistībā ar pakalpojuma sniegšanu Datu subjektam (sk. 3.1. punkta (a) apakšpunktu), izņemot šādus gadījumus:

i. nosūtījums un atbilde uz nosūtījumu piecus gadus pēc datu validācijas;

ii. audu paraugus ar veselības datiem, kas ņemti dzīves laikā veiktas patomorfoloģiskas izmeklēšanas veikšanai, veselības aprūpes nolūkos glabā, bet ne ilgāk kā 30 gadus pēc datu validācijas.

b) līdz 5 gadiem pēc Datu subjekta atsauksmes, ciktāl VIVEO apstrādā Datu subjekta personas datus saistībā ar atsauksmju apstrādi (sk. 3.1. punkta (b) apakšpunktu);

c) saskaņā ar juridisko pienākumu, kas jāveic VIVEO, kurā VIVEO saglabā Datu subjekta personas datus saistībā ar savu saistību izpildi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem (sk. 3.1. punkta (c) apakšpunktu);

d) saskaņā ar noilguma termiņu prasībai, ko VIVEO ir tiesības iesniegt vai, ko var iesniegt pret VIVEO, kurā VIVEO apstrādā Datu subjekta personas datus, lai īstenotu VIVEO tiesības saskaņā ar piemērojamajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem un līgumu ar Datu subjektu (sk. 3.1. punkta (d) apakšpunktu).

7.3. Personas datu apstrādes žurnālu, kurā var būt Datu subjekta veselības dati, glabā piecus gadus.

7.4. Grāmatvedības uzskaiti, kurā ietverti personas dati, glabā septiņus gadus no tā finanšu gada beigām, uz kuru tie attiecas.

 

8. Datu subjekta tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi

 

8.1. Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā sazināties ar VIVEO datu aizsardzības inspektoru Retu Ratturu, nosūtot pieprasījumu uz info@andmekaitseekspert.ee, lai:

a) pieprasītu piekļuvi personas datiem, kas attiecas uz Datu subjektu;
b) pieprasītu personas datu labošanu;
c) pieprasītu dzēst personas datus;
d) ierobežotu personas datu apstrādi;
e) iebilstu pret personas datu apstrādi;
f) pieprasītu personas datu pārsūtīšanu;
g) pieprasītu, lai lēmums par Datu subjektu netiktu pamatots ar automatizētu apstrādi;
h) atsauktu piekrišanu personas datu apstrādei;
i) iesniegtu sūdzību uzraudzības iestādei (Datu aizsardzības inspekcijai).