Regioon

Muretsed koroonaviiruse (COVID-19) pärast? Loe kasulikku infot ja testi ennast.

Vaata lähemalt

Privaatsustingimused

September 2019

1. Privaatsustingimuste kohaldamine

1.1. Käesolevad privaatsustingimused (edaspidi: “Privaatsustingimused“) kehtivad kõikidel juhtudel, millal VIVEO Health OÜ (edaspidi: “VIVEO“) töötleb vastutava töötlejana füüsiliste isikute (edaspidi: “Andmesubjekt“) isikuandmeid.

1.2. Käesolevad Privaatsustingimused ei reguleeri olukorda, kus VIVEO töötleb isikuandmeid enne Andmesubjekti pöördumist VIVEO poole ning VIVEO kasutustingimustega nõustumist. Sellisel juhul on isikuandmete vastutavaks töötlejaks VIVEO koostööpartneriks olev Andmesubjekti tööandja.

1.3. Seda, kuidas töödeldakse isikuandmeid kindlustuse raames, on täpsemalt selgitatud kindlustusandja kodulehel https://amtrustfinancial.com/about-us/privacy-policy.

1.4. Privaatsustingimused kehtivad ülaltoodud kuupäevast alates. VIVEO-l on õigus ühepoolselt Privaatsustingimusi muuta ja täiendada. Privaatsustingimuste muudatustest teavitatakse Andmesubjekte e-posti teel.

2. Vastutav töötleja ja andmekaitsespetsialist

2.1. Isikuandmete vastutav töötleja on VIVEO Health OÜ, registrikoodiga 14351223, aadressiga Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Veerenni tn 53a, 11313.

2.2. Kõikides Privaatsustingimuste ja isikuandmete töötlemisega seonduvates küsimustes saab pöörduda VIVEO andmekaitsespetsialisti Reet Ratturi poole, saates päringu e-kirjaga aadressile info@andmekaitseekspert.ee

3. Isikuandmete töötlemise eesmärgid

3.1. VIVEO töötleb Andmesubjekti isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel:

a) Tervishoiuteenuse osutamise kavandamiseks, osutamiseks ja/või korraldamiseks (edaspidi: Teenus), mis hõlmab sealhulgas:
i. Andmesubjekti isikusamasuse tuvastamist;
ii. isikuandmete õigsuse ja täielikkuse kontrollimist;
iii. Andmesubjektiga suhtlemist;
iv. VIVEO terviseportaali kasutamise võimaldamist;
v. vajadusel eriarsti tervishoiuteenuse osutajale või muule terviseuuringuid- ja analüüse läbiviivale tervishoiuteenuse osutajale isikuandmete edastamist ning vastava teenuse eest tasumist;

b) Andmesubjektilt tagasiside küsimine, sellele vastamine ja isikuandmete töötlemine Teenuse täiustamiseks;

c) Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks;

d) Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja Andmesubjektiga sõlmitud lepingus sätestatud VIVEO õiguste rakendamiseks.

4. Töödeldavad isikuandmed

4.1. VIVEO töötleb alljärgnevaid isikuandmeid:

a) Punktis 3.1(a) toodud juhul:

i. Ees- ja perekonnanimi, sünnikuupäev, isikukood, sugu, e-posti aadress, telefoninumber, foto, kindlustuskaitse andmed (kindlustuspoliisi nr, kindlustuskaitse staatus, sh rahaline jääk), elukoha aadress, VIVEO terviseportaalis kasutatavad küpsised (osas, milles need võivad sisaldada isikuandmeid; tutvu VIVEO küpsiste kasutamise tingimustega lähemalt siit https://viveohealth.com/terms-of-use/);

ii. Terviseandmed, see tähendab kõik Andmesubjekti tervislikku seisundit käsitlevad andmed, mis annavad teavet Andmesubjekti endise, praeguse või tulevase füüsilise või vaimse tervise kohta (edaspidi: “Terviseandmed“). Terviseandmed, mida VIVEO töötleb, sõltuvad konkreetsest tervishoiuteenusest, mida Andmesubjektile osutatakse;Terviseandmed võivad hõlmata teavet, mis on kogutud Andmesubjektilt VIVEO küsimustiku täitmise käigus, nagu näiteks Andmesubjekti toitumisharjumused; kehaline aktiivsus; andmed suitsetamise ning alkoholi tarbimise kohta; kehakaal; pikkus; kehamassiindeks; andmed sümptomite kohta (näiteks peavalud, silmade ees virvendamine, tinnitus, pearinglus, südame tegevus, stress, nõrkushood, unehäired jne). Samuti teavet, milliste haiguste vastu saab Andmesubjekt praegu ravi, andmed erakorralise meditsiini osakonda pöördumise kohta, varem põetud ja praegu põetavad haigused, andmed manustatavate ravimite kohta;Terviseandmed on ka andmed Andmesubjekti tervise kohta, mis Andmesubjekt esitab VIVEO-le kaebuse koostamisega (kaebuse sümptomid, kaebusele lisatud failid jne) ja anamnees;Terviseandmed hõlmavad ka teavet, mis tekib Teenuse osutamise käigus, sealhulgas VIVEO küsimustiku tulemused; diagnoos; raviplaan; tervishoiutöötaja märkused; muud andmed, mis tekivad Andmesubjektiga tehtud telefoni- ja/või videokõnest ja Andmesubjekti visiidist; kaebuse staatus ja prioriteetsus;

b) Punktis 3.1(b) toodud juhul: Andmesubjekti antud tagasiside tekst ja seal sisalduv hinnang teenuse kvaliteedi kohta, ees- ja perekonnanimi, sünnikuupäev, isikukood, e-posti aadress, telefoninumber, foto, kindlustuskaitse andmed, elukoha aadress, VIVEO terviseportaalis kasutatavad küpsised (osas, milles need võivad sisaldada isikuandmeid);

c) Punktis 3.1(c) toodud juhul: mistahes ülaltoodud isikuandmeid (määratakse kindlaks vastavalt konkreetsele kohustusele, mida VIVEO peab täitma);

d) Punktis 3.1(d) toodud juhul: mistahes ülaltoodud isikuandmeid (määratakse kindlaks vastavalt konkreetsele õigusele, mida VIVEO rakendab).

4.2. Isikuandmete edastamine Andmesubjektilt VIVEO-le on Andmesubjekti ja VIVEO vahel sõlmitud lepingu alusel kohustuslik kuivõrd andmete töötlemine on vastava lepingu täitmiseks vajalik. VIVEO küsimustiku täitmine (ja seeläbi isikuandmete edastamine) kohustuslik ei ole.

4.3. Üldreeglina kogub VIVEO isikuandmed vahetult Andmesubjektilt endalt, v.a:

a) Andmesubjekti tööandjalt järgnevad isikuandmed: ees- ja perekonnanimi, sünnikuupäev, isikukood, sugu, telefoninumber, e-posti aadress, kindlustuskaitse andmed, tööandja nimi, elukoha aadress (kui seda ei anna VIVEO-le Andmesubjekt ise) – vastutav töötleja on sellisel juhul Andmesubjekti tööandja;

b) Terviseandmeid tervise infosüsteemist (vastutav töötleja Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium), retseptikeskusest (vastutav töötleja Eesti Haigekassa) ning Eesti Vabariigis asuvatelt tervishoiuteenuse osutajatelt, kui see peaks vajalikuks osutuma (vastutav töötleja on vastav tervishoiuteenuse osutaja).

5. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

5.1. VIVEO töötleb isikuandmeid Teenuse osutamiseks tuginedes VIVEO ja Andmesubjekti vahel sõlmitud tervishoiuteenuse osutamise lepingule (vt ülal punkt 3.1(a)).

5.2. VIVEO töötleb isikuandmeid ka Andmesubjektilt tagasiside saamiseks ja Teenuse arendamiseks (vt ülal punkt 3.1(b)). Sellisel juhul on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks VIVEO kui vastutava töötleja õigustatud huvi. VIVEO õigustatud huviks on välja selgitada Andmesubjektide rahulolu Teenusega, selle alusel Teenust paremaks muuta ning sellel otstarbel isikuandmeid töödelda.

5.3. VIVEO töötleb isikuandmeid samuti Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks (vt ülal punkt 3.1(c)). Sellisel juhul on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks VIVEO kui vastutava töötleja juriidiliste kohustuste täitmine.

5.4. Lisaks töötleb VIVEO isikuandmeid Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja Andmesubjektiga sõlmitud lepingust tulenevate VIVEO õiguste rakendamiseks (vt ülal punkt 3.1(d)). Sellisel juhul on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks VIVEO kui vastutava töötleja õigustatud huvi. VIVEO õigustatud huviks on enda seaduslike ja lepingulisi õigusi rakendada sel viisil, kuidas VIVEO peab vajalikuks.

6. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

6.1. VIVEO ei edasta Andmesubjekti isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud:

a) Serveri- ja andmete haldamise teenuse osutajale osas, milles VIVEO säilitab ja töötleb isikuandmeid väljaspool VIVEO kontoriruume, näiteks Amazon Web Services, Inc.-le (server asub Euroopa Liidus);

b) Kindlustusandjale osas, milles see on vajalik Andmesubjektile kindlustuskaitse saamiseks, näiteks AmTrust Europe Limited-ile (Inglismaal registreeritud äriühing);

c) Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumile, Eesti Haigekassale ja Eesti Vabariigis asuvatele tervishoiuteenuse osutajatele osas, milles see on vajalik Andmesubjektile Teenuse osutamiseks.

6.2. Kõik punktis 6.1 nimetatud volitatud töötlejad tagavad sellise isikuandmete kaitse nagu isikuandmete kaitset reguleerivad õigusaktid sätestavad.

6.3. VIVEO-l on samuti õigus avaldada Andmesubjekti isikuandmed asutusele, millel on Eesti Vabariigis kehtivast õigusaktist tulenevalt õigus nõuda VIVEO-lt selle poolt töödeldavate isikuandmete avaldamist ja kui VIVEO-l on kohustus antud asutusele isikuandmed avaldada.

7. Isikuandmete säilitamine

7.1. VIVEO ei säilita Andmesubjekti isikuandmeid kauem, kui see on tulenevalt isikuandmete töötlemise eesmärgist või kehtivast õigusest vajalik.

7.2. Andmesubjekti isikuandmed säilitatakse:

a) Üldreeglina 30 aastat pärast Andmesubjektile osutatud Teenuse andmete kinnitamist, milles VIVEO säilitab Andmesubjekti isikuandmeid seoses Andmesubjektile Teenuse osutamisega (vt ülal punkt 3.1(a)), välja arvatud järgnevatel juhtudel:

i. saatekirja ning saatekirja vastust viis aastat andmete kinnitamisest;

ii. elupuhuse patomorfoloogilise uuringu tegemiseks võetud terviseandmeid sisaldav koeproov säilitatakse lähtuvalt tervisehoiuteenuse osutamise vajadusest, kuid mitte kauem kui 30 aastat andmete kinnitamisest.

b) Kuni 5 aastat pärast Andmesubjekti tagasiside andmisest osas, milles VIVEO töötleb Andmesubjekti isikuandmeid seoses tagasiside töötlemisega (vt ülal punkt 3.1(b));

c) vastavalt õigusaktist tulenevale kohustusele, mida VIVEO peab täitma, milles VIVEO säilitab Andmesubjekti isikuandmeid seoses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks (vt ülal punkt 1(c));

d) vastavalt nõude aegumistähtajale, mille esitamise õigus on VIVEO-l või mis võidakse esitada VIVEO vastu, milles VIVEO töötleb Andmesubjekti isikuandmeid Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja Andmesubjektiga sõlmitud lepingus sätestatud VIVEO õiguste rakendamiseks (vt ülal punkt 3.1(d)).

7.3. Isikuandmete töötlemise logiandmeid, mis võivad sisaldada Andmesubjekti Terviseandmeid, säilitatakse viis aastat.

7.4. Isikuandmeid sisaldavaid raamatupidamise alusdokumente säilitatakse seitse aastat selle majandusaasta lõpust, millega need seotud on.

8. Andmesubjekti õigused isikuandmete töötlemisel

8.1. Andmesubjektil on igal ajal õigus pöörduda VIVEO andmekaitsespetsialisti Reet Ratturi poole, saates päringu e-kirjaga aadressile info@andmekaitseekspert.ee et:

a) taotleda juurdepääsu Andmesubjekti kohta käivatele isikuandmetele;
b) nõuda isikuandmete parandamist;
c) nõuda isikuandmete kustutamist;
d) piirata isikuandmete töötlemist;
e) esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;
f) nõuda isikuandmete ülekandmist;
g) nõuda, et Andmesubjekti kohta ei võetaks vastu otsust, mis põhineb automatiseeritud töötlusel;
h) võtta tagasi antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks;
i) esitada kaebus järelevalveasutusele (Andmekaitse Inspektsioonile).

Please choose your region

International Estonia