Regioon

Muretsed koroonaviiruse (COVID-19) pärast? Loe kasulikku infot ja testi ennast.

Vaata lähemalt

Kasutustingimused

September 2019

VIVEO Health OÜ, registrikoodiga 14351223, aadressiga Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Veerenni tn 53a, 11313 (edaspidi: VIVEO) on tervishoiuteenuse osutaja (tervishoiuteenuse osutaja tegevusloa nr L04369) ja veebipõhise tervishoiuteenuse osutamist võimaldava keskkonna (edaspidi: Portaal) haldaja ja omanik.

1.Teenuse ja Portaali olemus

1.1. VIVEO osutab tervishoiuteenust ja tervishoiuteenuse osutamisega seotud teenuseid (nt Portaali kasutamise võimaldamise teenus; edaspidi eeltoodud koos nimetatud ka kui: Teenused).
1.2. Portaal https://portaal.viveohealth.com/login/ on VIVEO poolt loodud ning hallatav keskkond, mille kaudu on võimalik saada mugavalt tervishoiuteenust ning tutvuda tervishoiuteenuse osutamise andmetega.
1.3. Portaal https://viveohealth.com/en/for-doctors/?region=INT on VIVEO poolt loodud ning hallatav keskkond, mille abil on võimalik viia kokku tervishoiuteenuse osutajaid ning patsiente. Antud portaali kasutajatele tagab VIVEO üksnes võimalused teenuse pakkumiseks ja kasutamiseks, olemata ise tervishoiuteenuse osutajaks.

2. Üldsätted

2.1. Käesolevaid kasutustingimusi (edaspidi: Kasutustingimused) kohaldatakse kõikides VIVEO ja patsientide, kellel on õigus VIVEO-lt Teenuseid saada (edaspidi: Liige), vahelistes õigussuhtes. Kõik Liikmed on Kasutustingimustega seotud, kohustatud nendega tutvuma ja nendega nõustuma.
2.2. VIVEO-l on õigus mistahes ajal ja ühepoolselt Kasutustingimusi muuta, teavitades sellest Portaali kaudu või muul viisil.
2.3. VIVEO töötleb Liikme isikuandmeid kooskõlas VIVEO privaatsustingimustega, mis on kättesaadavad siit: https://viveohealth.com/et/privaatsustingimused/.
2.4. Õigussuhetes, milles tervishoiuteenuste osutajaks ei ole VIVEO, rakenduvad nii käesolevad kasutustingimused kui VIVEO privaatsustingimused üksnes osas, mis sätestavad VIVEO´le õigused ja kohustused seoses isikuandmete turvalisuse tagamise, teenustele ligipääsetavuse tagamise ja Kasutustingimuste punktis 14 sätestatud vastutusega.

3. Liikmeks saamine

3.1. Isikul on võimalik saada Liikmeks juhul, kui isiku tööandja (edaspidi: Tööandja) on sõlminud VIVEO-ga koostöölepingu (edaspidi: Viveo Töötaja lahendus). Sellisel juhul on Liikmeks saamise eeltingimused järgnevad:
(a) Liikmel on Tööandjaga kehtiv tööleping (või muu samasisuline leping);
(b) Tööandja ja VIVEO vahel sõlmitud koostööleping on kehtiv ja selle alusel tekkinud kohustused on Tööandja kohaselt täitnud (nt Tööandja on tasunud õigeaegselt arved);
(c) Tööandja on sisestanud Portaali Liikme andmed;
(d) Liige on kindlustatud Eesti Haigekassa kaudu riiklikus ravikindlustuse süsteemis;
(e) Liige edastab VIVEO-le kõik VIVEO poolt nõutavad andmed;
(f) täidetud on kõik eeltingimused AmTrust diagnostikakindlustuse tingimustes (edaspidi: Kindlustustingimused) sätestatud korras. Kindlustustingimused on leitavad siit https://amtrustfinancial.com/about-us/privacy-policy.
(g) Liige on tutvunud ning nõustub käesolevate Kasutustingimustega.
3.2. Samuti on isikul võimalik saada Liikmeks pöördudes vahetult VIVEO poole sooviga Teenuseid saada (edaspidi: VIVEO Concierge lahendus). Sellisel juhul on Liikmeks saamise eeltingimused järgnevad:
(a) Liige on kindlustatud Eesti Haigekassa kaudu riiklikus ravikindlustuse süsteemis;
(b) Liige edastab VIVEO-le kõik VIVEO poolt nõutavad andmed;
(c) Täidetud on kõik eeltingimused AmTrust diagnostikakindlustuse tingimustes (edaspidi: Kindlustustingimused) sätestatud korras. Kindlustustingimused on leitavad siit https://amtrustfinancial.com/about-us/privacy-policy.
(d) Liige on tutvunud ning nõustub käesolevate Kasutustingimustega.
3.3. Pärast Liikmeks saamist ning Kasutustingimustega nõustumist registreeritakse Liikmele Portaalis kasutajakonto.

4. Tervishoiuteenuse osutamine

4.1. Liikmel on õigus pöörduda VIVEO poole terviseprobleemiga ning saada Teenuseid käesolevates Kasutustingimustes sätestatud korras ja ulatuses.
4.2. Tervishoiuteenuse saamiseks tuleb Liikmel esitada kaebus tervisemure kohta ning kirjeldada terviseprobleemi (edaspidi: Kaebus). Kaebuse saab VIVEO-le esitada Portaali või telefoni teel.
4.3. Portaali kaudu Kaebuse esitamiseks peab Liige:
(a) Portaali sisse logima alajaotuse „Minu tervis“ kaudu https://portaal.viveohealth.com/login;
(b) Portaalis end identifitseerima;
(c) esitama Kaebuse kirjalikult ning soovi korral lisama Kaebuse juurde asjakohaseid faile (näiteks pildi tervisemurest).
4.4. Telefoni teel Kaebuse esitamiseks peab Liige:
(a) helistama telefonumbrile 631 1900 (VIVEO teenindab Liikmeid telefoni teel igapäevaselt kell 9.00-17.00);
(b) telefoni teel end identifitseerima, öeldes Liikmele määratud PIN koodi. PIN koodi leiab Liige Portaalist (soovi korral saadab VIVEO PIN koodi Liikmele SMS-i teel);
(c) esitama Kaebuse suuliselt.
4.5. Pärast Kaebuse esitamist võtab VIVEO Liikmega ühendust ning vajadusel lepitakse kokku aeg tervishoiuteenuse osutamiseks VIVEO tervishoiutöötaja poolt telefoni- või videokõne teel. Kokkulepitud ajad sisestatakse VIVEO Portaalis asuvasse kalendrisse.
4.6.VIVEO osutab tervishoiuteenust Liikmele vaid Portaali, telefoni- või videokõne (edaspidi koos nimetatud: Telemeditsiini) teel. VIVEO osutab järgmisi tervishoiuteenuseid ning vaid sellises ulatuses, milles nende osutamine on Telemeditsiini teel võimalik:
(a) vestlus Liikmega ning anamneesi kogumine ja talletamine;
(b) diagnostika, raviplaani koostamine ja diagnoosi määramine;
(c) ravi määramine;
(d) nõustamine tervise säilitamiseks ja parandamiseks;
(e) nõustamine töö- ja elukorralduse kohta;
(f) ravimite soovitamine ja retsepti väljakirjutamine;
(g) teenuste osutamist tõendavate dokumentide vormistamine ning Liikmele tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis;
(h) muud vastuvõtu käigus vajalikud tegevused, mis on otseselt seotud tervishoiuteenuse osutamisega.
4.7. Kui VIVEO hinnangul on vajalik Liikmele osutada tervishoiuteenust, mida VIVEO ise ei paku (sh kui Liige on vaja kutsuda vastuvõtule selliselt, et tervishoiutöötaja ja Liige viibivad füüsiliselt samas ruumis), siis VIVEO broneerib ja korraldab Liikmele vajaliku tervishoiuteenuste osutamise VIVEO partnervõrgustikku kuuluva tervishoiuteenuse osutaja juures (edaspidi: Partner). Partnerid võivad osutada muuhulgas järgnevaid teenuseid:
(a) eriarstiabi ja õendusteenused;
(b) uuringud, protseduurid ja analüüsid;
(c) laboratoorsed uuringud;
(d) retseptiravimite väljastamine.
4.8. Kui tervishoiuteenuse osutamisega Partneri juures kaasnevad Liikmele kulud, selgitab VIVEO osas, milles kulud on ettenähtavad, nende tekkimist Liikmele. Juhul kui Liige ütleb VIVEO-le, et ta Partneri juures tervishoiuteenust saada ei soovi, siis VIVEO Liikmele vastavat broneeringut ei tee.
4.9. Iga Kaebuse kohta loob VIVEO Portaalis haigusloo, kuhu tervishoiutöötaja sisestab tervishoiuteenuse käigus loodud raviplaani. Liikmel on võimalik kõikide temaga seotud haiguslugudega tutvuda Portaali kaudu.
4.10 Võlaõigusseaduse § 765 kohaselt on kõrvalise isiku juuresolek tervishoiuteenuse osutamisel lubatud üksnes patsiendi nõusolekul, välja arvatud juhul, kui tervishoiuteenuse osutamine kõrvalise isiku juuresolekuta ei ole võimalik, patsiendi nõusolekut ei ole võimalik küsida ja tervishoiuteenuse osutamata jätmine ohustaks oluliselt patsiendi tervist. Juhul, kui tervishoiuteenust osutatakse video- või telefonikõne teel, kohustub Liige tagama, et tema kõrval ei viibi isik, kes video- või telefonikõne pealt näeb ja/või kuuleb. Olukorras, kus Liikme kõrval viibib isik, kes video- või telefonikõne pealt näeb ja/või kuuleb, annab Liige nõusoleku tervishoiuteenuse osutamiseks vastava isiku juuresolekul.
4.11. VIVEO ei osuta muid tervishoiuteenuseid kui ülal punktis 4.6toodud.
4.12. VIVEO ostab Teenuseid eesti keeles või Liikmega kokkuleppel muus keeles.

5.Arveldamine ja kulude hüvitamine

VIVEO Töötaja lahendus
5.1. Liikmel ei ole kohustust tervishoiuteenuse eest tasuda kui Liikmestaatus tuleneb Kasutustingimuste punktist 3.1 (VIVEO Töötaja lahendus) ning tervishoiuteenust osutab VIVEO.
5.2. Kui VIVEO Töötaja lahenduse Liikmele osutab tervishoiuteenust Partner, on tervishoiuteenuse osutamise kulud hüvitatud Kindlustustingimustes sätestatud korras ning ulatuses. Juhul, kui kulusid Kindlustustingimuste kohaselt ei hüvitata, peab Liige vastava tasu maksma Partnerile ise vastavalt seadusele ning Partneri ja Liikme poolt kokkulepitule.

VIVEO Concierge lahendus
5.3. Liige kohustub VIVEO-le maksma tasu, kui Liikmestaatus tuleneb Kasutustingimuste punktist 3.2 (VIVEO Concierge lahendus; edaspidi: Tasu). Tasu suurus ja maksetingimused määratakse kindlaks liikmeks astumise avalduse täitmisel. Concierge lahenduse raames sõlmitavaks tervishoiuteenuste osutamise lepingu minimaalseks kehtivusajaks on 1 aasta.
5.4. Kui VIVEO Concierge lahenduse Liikmele osutab tervishoiuteenust Partnerer, siis kohustub Liige tervishoiuteenuse eest tasuma Partnerile vastavalt seadusele ning Partneri ja Liikme poolt kokkulepitule.
5.5. VIVEO poolt esitatud arve tuleb tasuda arves märgitud arvelduskontole hiljemalt seitsme päeva jooksul pärast arve esitamist, kui arves pole märgitud teisiti. Rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel on VIVEO-l õigus nõuda 0,02% viivisintressi tasumata summalt päevas.
5.6. Tasu sissenõutavuse ja kohustuse tekkimise eelduseks ei ole, et arveldusperioodil on Liikmele reaalselt tervishoiuteenust osutatud või, et Liige tervishoiuteenuse osutamiseks VIVEO poole pöördub.

6. Tervishoiuteenuse lepingu sõlmimine

6.1. Tervishoiuteenuse osutamise leping loetakse VIVEO ja Liikme vahel sõlmituks alates Liikme pöördumisest VIVEO poole ning käesolevate Kasutustingimustega nõustumisest.
6.2. Tervishoiuteenuse osutamise lepingu moodustavad käesolevad Kasutustingimused ning Liikmega suuliselt või kirjalikult kokkulepitud tingimused. Lisaks eelnevale reguleerivad VIVEO ja Liikme vahelist õigussuhet Liikmele teatavaks tehtud VIVEO sisereeglid (nt tervishoiutöötajate vastuvõtuajad) ja kohalduvad õigusaktid.
6.3. Juhul, kui tervishoiuteenust osutab Partner, sõlmitakse tervishoiuteenuse leping Liikme ning vastava Partneri vahel. Sellisel juhul kohalduvad tervishoiuteenuse osutamisele Partneri poolt vastavad tervishoiuteenuse lepingu tingimused ning käesolevad Kasutustingimused antud ulatuses ei kohaldu.

7. Tervisetest

7.1. Portaalis on Liikmel võimalik läbi viia tervisetest (edaspidi: Test), vastates erinevatele küsimustele Liikme käitumise, haiguste ning muud tervist puudutava osas.
7.2. Testis antud vastuste alusel võib Portaal anda Liikmele nõuandeid käitumisharrastuste muutmiseks ning samuti võib Portaal juhtida tähelepanu Liikme võimalikele terviseprobleemidele. Lisaks võib Portaal anda hinnangu Liikme tervislikkusele ja märkida selle piltlikustava protsendina. Juhul, kui Liikmel on täiendavaid küsimusi või soovib mistahes tegevusi või järeldusi teha Testi tulemuste pinnalt, on Liige kohustatud pöörduma VIVEO poole Kasutustingimuste punkti 4.2 kohaselt.

8. Nõusolek tervishoiuteenuse osutamiseks

8.1. VIVEO osutab Liikmele tervishoiuteenust üksnes Liikme nõusolekul. Pooled loevad, et Liige on kasutustingimustega nõustumisega ning VIVEO poole tervisemure pöördumisega avaldanud teadlikult nõusoleku tervishoiuteenuse saamiseks.
8.2. Liikmel on õigus nõusolek enne tervishoiuteenuse osutamist või selle osutamise ajal tagasi võtta. Kui Liige võtab nõusoleku tagasi tervishoiuteenuse osutamise kestel ja selle osutamise katkestamine ei ohusta Liikme tervist, lõpetatakse tervishoiuteenuse osutamine. Kui katkestamine ohustab Liikme tervist, tehakse enne tervishoiuteenuse lõpetamist toimingud, mis on minimaalselt vajalikud tagamaks patsiendi ohutuse.
8.3. Nõusoleku tagasivõtmine ei muuda lubamatuks kuni nõusoleku tagasivõtmiseni osutatud tervishoiuteenuse osutamist.
8.4. VIVEO-l on õigus küsida Liikme nõusolekut (või nõusoleku tagasivõtmise avaldust) kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
8.5. Piiratud teovõimega Liikme puhul annab nõusoleku tervishoiuteenuse osutamiseks Liikme seaduslik esindaja (nt psüühikahäirega täisealise isiku kohtu poolt määratud eestkostja), välja arvatud juhul kui Liige on suuteline ise vastutustundlikult kaaluma tervishoiuteenuse osutamise poolt- ja vastuväiteid. VIVEO ei järgi seadusliku esindaja otsust, kui see ilmselt kahjustab Liikme huve.
8.6. Erandina võib VIVEO osutada tervishoiuteenust Liikme nõusolekuta, kui see tuleneb kohalduvast õigusest.

9. VIVEO kohustused

9.1. VIVEO osutab tervishoiuteenust Liikmele, kes seda taotleb, eeldusel, et:
(a) Liikmel esineb tervisehäire või selle risk;
(b) Liikme tervisehäire ravimiseks on vajalik Liikmele osutada tervishoiuteenust;
(c) vajalik tervishoiuteenus on selline, mida VIVEO osutab (vt ülal punktis 4.6 toodud loetelu);
(d) Liikme taotletavad toimingud ja meetmed (näiteks soovitud tervishoiuteenuse liik) pole vastuolus seaduses ega Kasutustingimustes tooduga;
(e) ei esine muid tervishoiuteenuse osutamisest keeldumise aluseid.
9.2. Kui õigusaktidega pole teisiti ettenähtud, on VIVEO tervishoiuteenust osutades kohustatud:
(a) saama Liikmelt nõusoleku tervishoiuteenuse osutamiseks (loetakse antuks – vt punkt 8.1;
(b) teavitama Liiget tema läbivaatamise tulemustest ja terviseseisundist, võimalikest haigustest ja nende kulgemisest, vajaliku tervishoiuteenuse kättesaadavusest, olemusest ja otstarbest, selle osutamisega kaasnevatest ohtudest ja tagajärgedest ning teistest võimalikest tervishoiuteenustest. Liikme soovil peab VIVEO esitama nimetatud teabe kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. VIVEO kohustub eeltoodud teavet mitte avaldama Liikmele, kui Liige keeldub teabe vastuvõtmisest ja sellega ei kahjustata tema ega teiste isikute õigustatud huve;
(c) hoidma saladuses tervishoiuteenuse osutamisel teatavaks saanud andmeid Liikme isiku ja tema tervise seisundi kohta (v.a kui kohalduvas õiguses on sätestatud teisiti; või kui isikuandmete edastamine on seaduslik ja toimub vastavalt VIVEO privaatsustingimustele);
(d) tervishoiuteenuse osutamise nõuetekohaselt dokumenteerima ning vastavaid dokumente säilitama. Liikmel on õigus nende dokumentidega tutvuda ja saada neist omal kulul ärakirju;
(e) osutama tervishoiuteenust vähemalt arstiteaduse üldisel tasemel tervishoiuteenuse osutamise ajal ning osutama tervishoiuteenust VIVEO-lt tavaliselt oodatava hoolega. Vajadusel kohustub VIVEO suunama Liikme eriarsti juurde või kaasama eriarsti.

10. Liikme kohustused

10.1. Liige kohustub:
(a) avaldama VIVEO-le oma parima arusaama järgi kõik tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikud asjaolud (nt asjaolud, mis võivad mõjutada tema praegust terviseseisundit ja tervishoiuteenuse osutamist, nagu näiteks ebatervislikud harjumused, tarvitatavad ravimid, kroonilised haigused);
(b) avaldama VIVEO-le oma parima arusaama järgi muu informatsiooni, mille vastu võib VIVEO-l mõistlikult huvi olla;
(c) osutama kaasabi, mida VIVEO tervishoiuteenuse osutamise ja lepingu täitmiseks vajab;
(d) õigeaegselt kokkulepitud ajal olema valmis tervishoiuteenuse osutamiseks – näiteks olema kokkulepitud ajal valmis videokõne tegemiseks VIVEO-ga. Juhul kui Liige ei saa kokkulepitud ajal olla valmis tervishoiuteenuse osutamiseks, teavitab Liige sellest VIVEO-d vähemalt 12 tundi ette;
(e) täitma muid kohustusi, mis käesolevates Kasutustingimustes Liikmele ettenähtud on.
10.2. Liikmel on keelatud:
(a) kasutada Portaali ja Kasutustingimustes sätestatud õigusi õigusrikkumiste toimepanemiseks või mistahes viisil vastuolus Kasutustingimuste, kohalduva õiguse või heade kommete ja tavadega;
(b) sisestada Portaali pahavara või muud sellist või kasutada Portaali mistahes viisil, mis häirib või kahjustab Portaali normaalselt funktsioneerimist.

11. Teenuse osutamise edasilükkamine

11.1. VIVEO-l on õigus lükata Teenuse osutamine edasi, kui:
(a) töökorraldusliku probleemi (nt tervishoiutöötaja haigestumine või meditsiiniseadme rikke) tõttu pole tervishoiuteenuse osutamine ettenähtud ajal võimalik ja edasilükkamine on VIVEO hinnangul Liikme seisundit arvestades mõistlik;
(b) Liikme ja tervishoiuteenust osutava VIVEO töötaja vahel tekkinud konflikti tõttu on VIVEO hinnangul mõistlik suunata Liige teise tervishoiutöötaja juurde;
(c) Liige on rikkunud mõnda Kasutustingimustes sätestatud kohustust või on täitmata mõni Kasutustingimuste punktides 3.1 (VIVEO Töötaja lahenduse puhul) või 3.2 (VIVEO Concierge lahenduse puhul) sätestatud tingimustest;
11.2. VIVEO teavitab Liiget Teenuse edasilükkamisest esimesel võimalusel ja pakub uue aja tervishoiuteenuse osutamiseks niipea, kui see on võimalik.

12. Teenuse osutamisest keeldumine

12.1. VIVEO-l on õigus lükata Teenuse osutamine edasi ja/või tervishoiuteenuse osutamise lepingu sõlmimisest keelduda või juba sõlmitud õigussuhte raames Teenuse osutamisest keelduda, kui:
(a) Liige pole kokkulepitud ajal valmis tervishoiuteenuse osutamiseks (nt pole kokkulepitud ajal valmis videokõneks);
(b) Liige taotleb talle tervishoiuteenuse osutamist tingimustel, mis on vastuolus kohalduva õiguse või käesolevate Kasutustingimustega;
(c) Liige rikub oma kohustusi, mis tulenevad suuliselt või kirjalikult kokkulepitud tervishoiuteenuse osutamise tingimustest, Kasutustingimustest, VIVEO sisereeglitest või kohalduvast õigusest – näiteks, kui Liige rikub kohustust avaldada oma parima arusaama järgi kõik tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikud asjaolud või osutama kaasabi, mida VIVEO lepingu täitmiseks vajab;
(d) Liikme soovitud tervishoiuteenus ei ole arstiteaduslikult Liikme tervise seisukohast vajalik või näidustatud või selle osutamine võib ohtu seada VIVEO töötaja või kolmanda isiku elu või tervise;
(e) tervishoiuteenuse osutamine toob Liikme elule ja tervisele kaasa suurema riski kui tervishoiuteenuse osutamata jätmine;
(f) VIVEO-l ei ole tegevusloa kohaselt õigust Liikmele soovitud tervishoiuteenust osutada või puudub erialane kompetents konkreetse tervishoiuteenuse osutamiseks;
(g) VIVEO töötajatel ei ole võimalik Liikmega temale arusaadavas keeles suhelda ja Liikmel ei ole võimalik kaasata tõlki, mistõttu ei ole VIVEO-l võimalik saada Liikme teavitatud nõusolekut tervishoiuteenuse osutamiseks;
(h) Liige on tervishoiuteenuse osutamise ajal alkoholi- või narkojoobes või esinevad Liikmel VIVEO töötajate hinnangul alkoholi- või narkojoobele viitavad tunnused, mis on loetletud sotsiaalministri määruses „Joobeseisundile viitavate tunnuste loetelu ja nende tunnuste esinemise või mitteesinemise tuvastamise viisid“ (RT I, 27.06.2014, 4; kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/akt/127062014004);
(i) Liige või tema lähedane käitub VIVEO töötajaga ebaviisakalt või kasutab nende suhtes verbaalset või füüsilist vägivalda;
(j) Liige on rikkunud mõnda Kasutustingimustes sätestatud kohustust või on täitmata mõni Kasutustingimuste punktides 3.1 (VIVEO Töötaja lahenduse puhul) või 3.2 (VIVEO Concierge lahenduse puhul) sätestatud tingimustest;
(k) VIVEO Töötaja lahenduse puhul on mõni Kindlustustingimustes toodud tingimus täitmata või Kindlustustingimuste kohaselt ei ole tegemist kindlustusjuhtumiga.
12.2. Tervishoiuteenuse osutamisest keeldumine või lõpetamine kirjeldatakse Liikme ravidokumentides.

13. Tervishoiuteenuse osutamise lepingu lõppemine

13.1. Tervishoiuteenuse osutamise leping lõpeb:
(a) tervishoiuteenuse osutamise lõppemisega;
(b) tervishoiuteenuse osutamise ülevõtmisega teise tervishoiuteenuse osutaja poolt;
(c) tervishoiuteenuse osutamise lepingu ülesütlemisega;
(d) Liikme surmaga.
13.2. Liikmel on õigus tervishoiuteenuse osutamise leping igal ajal põhjust avaldamata üles öelda, välja arvatud kui kohalduva õigusega on ettenähtud teisiti.
13.3. VIVEO-l on õigus tervishoiuteenuse osutamise leping üles öelda mõjuval põhjusel, mille tõttu ei saa VIVEO-lt kõiki asjaolusid arvestades tervishoiuteenuse osutamise jätkamist oodata. Mõjuvaks põhjuseks võidakse lugeda muuhulgas Kasutustingimuste p-s 12.1 toodud asjaolusid. Vajaduse korral (nt kui tervishoiuteenus peab olema katkematu) jätkab VIVEO tervishoiuteenuse osutamist Liikmele, kuni Liige saab tervishoiuteenuse mujalt.

14. Vastutus

14.1. VIVEO ei garanteeri Liikme tervise paranemist. VIVEO osutab tervishoiuteenuseid vastavalt arstiteaduse üldisele tasemele tervishoiuteenuse osutamise ajal, rakendades tervishoiuteenuse osutamisel tervishoiuteenuse osutajalt tavaliselt oodatavat hoolt.
14.2. VIVEO ja tervishoiuteenust vahetult osutav tervishoiutöötaja vastutavad üksnes oma kohustuste süülise rikkumise eest, eelkõige diagnoosi- ja ravivigade ning Liikme teavitamise ja tema nõusoleku saamise kohustuse rikkumise eest.
14.3. VIVEO ei vastuta tervishoiuteenuse osutamisega kaasnevate võimalike negatiivsete tagajärgede eest, kui tervishoiuteenus vastab arstiteaduse üldisele tasemele, tervishoiuteenuse vahetu osutaja on Liiget kaasnevatest riskidest teavitanud ning Liige on andnud nõusoleku tervishoiuteenuse saamiseks.
14.4. Liige on kohustatud tõendama asjaolu, millel VIVEO või punktides 14.2 ja 14.3 nimetatud isikute vastutus põhineb, välja arvatud juhul, kui Liikmele tervishoiuteenuse osutamine on jäetud nõuetekohaselt dokumenteerimata.
14.5. VIVEO ei vastuta kahju eest, mis Liikmel tekib seoses tervishoiuteenuse osutamisega Partneri juures.
14.6. Liige vastutab tema poolt Portaali sisestatud ja muul viisil VIVEO-le esitatud andmete õigsuse eest. Ebakorrektsete andmete esitamise korral on VIVEO-l õigus nõuda Liikmelt sellest tekkinud kahjude hüvitamist.
14.7. VIVEO ei taga Portaali alatist kättesaadavust. VIVEO ei taga, et Portaal ühildub Liikme kasutatava tarkvara ja/või riistvaraga või et Portaal on igal ajal vaba kõikidest vigadest või pahavarast.
14.8. VIVEO-l on õigus piirata, tühistada või katkestada Liikme ligipääs Portaali kasutamisele, kui Kasutustingimuste kohaselt esineb õigus tervishoiuteenuse osutamisest keelduda.
14.9. VIVEO ei vastuta kahju eest, mis tekkis või tekib Liikmele või kolmandatele isikutele seoses sellega, et VIVEO kasutas õiguskaitsevahendeid.

15. Pretensiooni esitamine ja tagasiside andmine

15.1. Kui Liige ei ole rahul talle osutatud tervishoiuteenusega, saab Liige esitada pretensiooni (või muu ettepaneku) e-kirja teel aadressil info@viveohealth.com või posti teel aadressil Veerenni 38, Tallinn 11313.
15.2. VIVEO vastab pretensioonile hiljemalt 5 tööpäeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest. Vastus saadetakse Liikme poolt esitatud e-posti või tavaposti aadressil. VIVEO ei vasta anonüümsetele pretensioonidele või pretensioonidele, milles on märgitud, et VIVEO vastust ei soovita.
15.3. Samuti on Liikmel õigus pöörduda pretensiooniga:
(a) Terviseameti poole (aadress: Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn; telefon: +372 794 3500; e-post: kesk@terviseamet.ee; kaebuste esitamise vorm on leitav siit – https://www.terviseamet.ee/et/node/1384);
(b) Eesti Haigekassa poole (aadress: Lastekodu 48, Tallinn, 10144; telefon: +372 669 6630; e-post: info@haigekassa.ee);
(c) Sotsiaalministeeriumi juures tegutseva nõuandva tervishoiuteenuse arstiabi kvaliteedi ekspertkomisjoni poole (aadress: Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn; e-post: info@sm.ee).
15.4. Kui Liige soovib anda VIVEO-le tagasisidet, saab seda teha Portaali kaudu. Liikmel pole lubatud esitada tagasiside raames terviseandmeid.

16. Selgitused

16.1. Diagnostikakindlustuse grupikindlustuse kindlustusleping on sõlmitud Vandeni Kindlustusmaaklerid AS vahendusel, st VIVEO ei ole kindlustusvahendaja ning ei saa kindlustusvahenduse eest tasu.

17. Lingid kolmandate isikute lehtedele

17.1. Portaalis võib olla linke muude isikute rakendustele või veebilehtedele (edaspidi: Kolmandate isikute lehed). Kolmandate isikute lehtedel võivad kehtida Kasutustingimustest erinevad tingimused ja põhimõtted, mille rakendamist ei saa VIVEO kontrollida. VIVEO ei vastuta Kolmandate isikute lehtede sisu ning seal kehtivate tingimuste eest. Liige on kohustatud ise tutvuma Kolmandate isikute lehtedel kehtivate tingimustega.

18. Kohalduv õigus ning vaidluste lahendamine

18.1. Kasutustingimustele, nendest tulenevatele õiguslikele suhetele ja vaidlustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
18.2. Kasutustingimuste alusel VIVEO ja Liikme vahel tekkivad vaidlused lahendatakse heatahtlikult läbirääkimiste teel. Kui vaidluse lahendamine sel viisil osutub võimatuks, on esimese kohtuastme kohtualluvus Harju Maakohtul (Tallinn, Eesti).

19. Lõppsätted

19.1. Juhul, kui mõni Kasutustingimuste punkt osutub kehtetuks, ei mõjuta see teiste Kasutustingimuste punktide kehtivust.

Please choose your region

International Estonia